En komplett guide till OVK-besiktning i Jönköping

12 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I Jönköping, som i resten av Sverige, är obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig aspekt av fastighetsskötsel. En OVK är inte bara ett lagkrav utan tjänar också som en hälsokontroll för byggnadens ventilationssystem. Genom att genomföra regelbundna OVK-besiktningar säkerställs det att inomhusluften är hälsosam och att energiförbrukningen är effektiv. Denna artikel ger dig en fördjupad förståelse för vad OVK-besiktning innebär, dess viktiga roll i fastighetsunderhåll och hur du kan genomföra den i Jönköping.

Vad är OVK och varför är den nödvändig?

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader. Den svenska lagen kräver att ägare till alla typer av fastigheter utför denna kontroll för att försäkra sig om att ventilationen fungerar som den ska. Syftet med OVK är att säkerställa en god inomhusmiljö för de personer som bor eller arbetar i byggnaden och samtidigt se till att fastighetens energianvändning är optimal. OVK måste utföras av en certifierad kontrollant och besiktningen innefattar inspektion av ventilationssystemets renhet, funktion och status. Det slutgiltiga resultatet av en OVK är ett protokoll som visar om systemet är godkänt eller om det finns behov av åtgärder för att säkerställa att luftkvaliteten uppfyller de fastställda kraven. Förutom att upprätthålla en god inomhusmiljö, hjälper OVK till att förlänga fastigheternas och installationernas livslängd genom preventivt underhåll.

ovk besiktning i Jönköping

Besiktningsprocessen

Förberedelser för OVK

Innan en OVK besiktning i Jönköping kan utföras finns en rad förberedelser som fastighetsägaren ska tänka på. Det börjar med att välja en certifierad kontrollant som har behörighet att utföra inspektionen. Därefter är det viktigt att se till att alla delar av ventilationssystemet är åtkomliga för besiktningen. Det inkluderar att ta bort eventuella hinder och att säkerställa att kontrollanterna kan komma åt aggregat, kanaler och andra relevanta komponenter.

Genomförandet av OVK

Under själva besiktningsdagen kommer kontrollanten att genomföra en rad tester och utvärderingar. Dessa inkluderar mätning av flöden, kontroll av filter, inspektion av fläktar och bedömning av aggregatens effektivitet. Det är också viktigt att kontrollanten granskar om systemet följer gällande föreskrifter och om några förbättringar kan rekommenderas för att höja systemets prestanda.

Efter besiktningen

Efter att besiktningen har avslutats kommer fastighetsägaren att få ett protokoll som antingen intygar att ventilationssystemet är godkänt eller pekar ut vilka åtgärder som behöver vidtas. Om åtgärder krävs ska dessa genomföras inom en viss tidsram och sedan måste en uppföljande OVK genomföras för att bekräfta att problemen har åtgärdats. En godkänd OVK är inte bara viktig för fastighetens brukare utan kan även ha positiv inverkan på fastighetens värde.

Välj rätt partner för OVK i Jönköping

När det kommer till att utföra OVK i Jönköping, är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren partner. Det kan vara utmanande att navigera i den lokala marknaden med många aktörer, så det gäller att hitta en tjänsteleverantör med kunskapen och erfarenheten som krävs för att garantera att besiktningen utförs korrekt och effektivt.

Fler nyheter